Белгиската фирма за биотехника тврди дека развила тест за антитела 100% точни – и веќе прави илјадници од нив неделно

Белгиска фирма за биотехника тврди дека развила непропустлив тест за антитела на коронавирус, кој е 100% точен.

ZenTech со седиште во Лиеж соопшти дека започнал со правење десетици илјади тестови овластени од владата неделно.

Zentech планира прво да ги искористи во Белгија пред да го зголеми производството до три милиони месечно за да може тестовите да се користат во други европски земји.

Уредите откриваат дали некој претходно имал коронавирус и оттогаш закрепнал, дури и ако не се свесни дека биле заразени. Резултатите трае 15 минути.

Научниците велат дека тие се клучни за земјите што излегуваат од заклучување затоа што можат да кажат кој веројатно има имунитет на вирусот.

Соопштението ќе покрене надеж за тестирање на антитела во Велика Британија, каде што Владата се бори со доволно сигурен за масовна употреба.

Велика Британија соопшти дека нема да размисли да искористи никаков тест на антитела што е точна помалку од 98%.

Постојат два различни типа на тестови за антитела – еден што се прави дома и трае неколку минути, а друг што е испратен во лабораторија за да се анализира.

Двете верзии на тестот се изведуваат со помош на прстер за прсти за да се извлече примерок од крв. Тестот на Зентех не е погоден за домашна употреба.

Основачот и извршен директор на Зентех, Jeanан-Клод Хаваукс, рече: „Чувствителноста на [тестовите] е 100 проценти – значи сите пациенти кои имаат антитела COVID-19, ги гледаме со нашиот тест.

„Ние не сакаме и немаме намера овие тестови да ги користи само некој. Тоа не е тест за бременост. Навистина е доста комплицирано да се спроведат и да се толкуваат резултатите “.

Тој нагласи дека комплетите за тестирање се наменети само за медицински професионалци, прво во Белгија, а потоа подоцна и во други земји во ЕУ и пошироко.

Тестовите за антитела се сметаат за круцијална алатка за утврдување кој имал COVID-19 – особено не-симптоматски носители – и затоа може да биде имун на тоа.

Ваквите тестови би можеле да го отворат патот да им дозволат на луѓето да се вратат на работа бидејќи земјите размислуваат за олеснување на распространетите мерки за заклучување.

Ова би можело да биде особено важно за здравствените работници на првата линија на пандемијата.

Како резултат, лабораториите во неколку земји се натпреваруваат за да испорачаат огромен број на доверливи комплети за тестирање.

Но, Светската здравствена организација предупреди дека иако е добредојдено веродостојното тестирање, присуството на антитела COVID-19 не е доказ дека индивидуата е имуна.

Дури и да има имунитет, се вели, не е познато колку долго може да трае.

Д-р Паскале Хујнен, раководител на клиниката на единицата за микробиологија во универзитетската болница во Лиеж – што го потврди тестот на Зентех е сигурен за 97% – одекна СЗО.

„Никој не знае дали антителата (СОВИД-19) се заштитнички“, рече таа.

Таа додаде дека научниците исто така не знаат колку долго може да трае имунитетот или дали новиот коронавирус може да мутира околу секој почетен имунитет, како што се случува со грипот.

Тестот на ЗенТек, рече таа, едноставно укажува дали пациентот „стапил во контакт“ со СОВИД-19 со позитивен или негативен резултат. Не го покажува нивото на реакција на антитела.

Но, тоа само по себе е корисно за утврдување на ширење на вирусот кај популацијата, како и за пациенти кои не добиле тестови за назален брис, кои откриваат дали некое лице е во инфективна фаза, за кое се смета дека трае околу две недели.

Притисокот сега ќе започне да се зголемува на Владата на Велика Британија за да ги испита тестовите. Министерот вети пред неколку недели дека тестовите за антитела ќе бидат распространети масовно.

На Британците им било речено дека ќе можат да ги купат од Amazon или Boots.

Но, никој досега не се покажа како доволно сигурен за јавноста.

Регулаторната агенција за лекови и производи за здравствена заштита вели дека ниту еден тест под 98 проценти точен не е безбеден за масовна употреба.

Сепак, некои научници велат дека дури и несовршените тестови кои немаат чувствителност може да се користат за да се процени вистинската скала на инфекцијата.

Елеонор Рајли, професор по имунологија на Универзитетот во Единбург, изјави за „Гардијан“: „Тестовите за антитела – дури и ако немаат чувствителност – може да се користат за да се процени колкав процент од популацијата веќе е изложена на вирусот.

„Ова е навистина корисно за да ни кажете дали постои веројатност да има широк имунитет кај населението и, според тоа, колку е веројатно дека постои втор бран на инфекции (и колку е голем тој бран), откако ќе се опуштат мерките за социјално растојание ”

Има направено само 4.800 тестови за антитела на пациенти со ХОВИД-19 во Велика Британија. Тие се третираат во лабораторијата за одбрана наука и технологија во Портон Даун, во близина на Салисбери.

За споредба, Германија ги споредува тестовите на десетици илјади нејзини популации.

Минатиот месец, Владата на Велика Британија нареди 3,5 милиони тестови за боцкање на прстите, главно од кинески производители.

Подоцна објави дека има поставено привремени нарачки за 17,5 милиони тестови од девет фирми, вклучувајќи и некои со седиште во Велика Британија.

Меѓу нив беа два теста направени од кинески компании. Велика Британија плати околу 16 милиони фунти за нив.

Но, зделките беа под услов да можат да поминат тестови за сигурност од страна на научници од универзитетот Оксфорд.

Истражувачите од престижниот универзитет не одобрија ниту еден од нив, што значи дека сега може да поминат неколку месеци пред да се користат во Велика Британија, ако воопшто.

Се вели дека тестовите премногу често даваат „лажни позитивни“ резултати, што значи дека тие неправилно им кажуваат на луѓето дека се имуни.

Ова може да им даде на луѓето лажна самодоверба дека не можат да ја фатат грешката и да ги стават во опасност од инфекција.

Откако беше заглавена од неисправните тестови на кинески антитела, владата на Велика Британија сега се вели дека сега бараат уреди за „дома одгледување“ направени од британски фирми.

Но, производителите со седиште во Велика Британија се борат да пристапат до примероци од крв на заразени пациенти за да ги испробаат нивните уреди. Biosure со седиште во Есекс соопшти дека постои „национален недостаток“ на примероците.

Сега се повикува на крводарителство од членовите на јавноста, на кои или им беше дијагностициран вирус, или беа осомничени дека имаат вирус.

Портпаролот изјави за MailOnline: „Откривме дека не постои тековна био-банка базирана во Велика Британија за потврдени позитивни примероци на крв COVID-19.

„Ние признаваме дека Владата е под огромен притисок со оваа глобална криза, така што за брзо дејствување треба да ја повикаме нацијата за итна поддршка.

„Бараме луѓето да пополнат он-лајн прашалник, за да можеме да изградиме база на податоци за луѓе на кои им е дијагностицирана СОВИД-19 и кои, доколку има потреба, ќе бидат подготвени да дадат мал примерок од нивната крв.

„Луѓето кои одговараат на критериумите ќе бидат контактирани и ќе му испратат колекција за собирање, но сепак, за да може примерок од крв да се собере дома и да биде испратен назад за да се вклучат во нашите валидации“.

A Belgian biotech firm claims it has developed a foolproof coronavirus antibody test that is 100 per cent accurate.

Liege-based ZenTech said it had started making tens of thousands of its  government-certified tests a week.

Zentech plans to roll them out in Belgium first before scaling up manufacturing to three million per month so the tests can be used in other European countries.

The devices detect if someone has previously had coronavirus and has since recovered, even if they are unaware they were infected. Results take 15 minutes.

Scientists say they are crucial for countries coming out of lockdown because they can tell who is likely to have immunity to the virus.

The announcement will raise hopes for antibody testing in the UK, where the Government has struggles to one reliable enough for mass-use.

Britain says it will not consider rolling out any antibody test that is less than 98 per cent accurate.

There are two different types of antibody tests – one which is done at home and takes a few minutes, and another which is posted to a lab to be analysed.

Both versions of the test are carried out using a finger pricker to extract a blood sample. Zentech’s test is not suitable for home-use.

Zentech founder and CEO, Jean-Claude Havaux, said: ‘[The tests’] sensitivity is 100 per cent – meaning all patients who have COVID-19 antibodies, we see them with our test.

‘We don’t want, and don’t intend for, these tests to be used by just anybody. It’s not a pregnancy test. It’s really pretty complicated to carry out and to interpret the results.’

He emphasised that the test kits were only for medical professionals, first in Belgium and then later in other countries in the EU and beyond.

Antibody tests are seen as a crucial tool for determining who has had COVID-19 – especially non-symptomatic carriers – and could therefore be immune to it.

Such tests could pave the way to allowing people to return to work as countries mull easing widespread lockdown measures.

That could be especially important for healthcare workers on the front line of the  pandemic.

As a result, labs in several countries are racing to roll out huge numbers of reliable testing kits.

But the World Health Organization has warned that while reliable testing is welcome, the presence of COVID-19 antibodies is not proof that an individual is immune.

Even if there was immunity, it says, it is unknown how long it might last.

Dr Pascale Huynen, clinic head of the microbiology unit in Liege’s university hospital – which confirmed ZenTech’s test was reliable to 97 per cent – echoed the WHO.

‘Nobody knows if the (COVID-19) antibodies are protective,’ she said.

She added that scientists also do not know how long immunity could last, or whether the new coronavirus might mutate around any initial immunity, as happens with the flu.

ZenTech’s test, she said, simply indicates whether a patient has ‘come into contact’ with COVID-19 with a positive or negative result. It does not show the level of antibody response.

But that in itself is useful for determining the spread of the virus in a population, and for patients who have not received a nasal swab tests that detect whether a person is in the infectious phase, thought to last around two weeks.

Pressure will now begin mounting on the UK Government to look into the tests. Minister promised weeks ago that antibody tests would be rolled out en-masse.

Britons were told they would be able to buy them from Amazon or Boots.

But none have so far proved to be reliable enough for the public.

The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency says no test under 98 per cent accurate is safe for mass-use.

However some scientists say that even imperfect tests which lack sensitivity can be used to estimate the true scale of infection.

Eleanor Riley, professor of Immunology at the University of Edinburgh, told The Guardian: ‘Antibody tests – even if they lack some sensitivity – can be used to estimate what proportion of the population has already been exposed to the virus.

‘This is really helpful in telling us whether there is likely to be widespread immunity in the population and thus how likely there is to be a second wave of infections (and how big that wave might be), once the social-distancing measures are relaxed.’

There have only been 4,800 antibody tests carried out on COVID-19 patients in the UK. They are being trialled at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down, near Salisbury.

By comparison, Germany is trialling the tests on tens of thousands of its population.

Last month, the UK Government ordered 3.5 million finger prick tests, mainly from Chinese manufacturers.

Later it announced it had placed provisional orders for 17.5 million tests from nine firms including some based in the UK.

Among them were two tests made by Chinese companies. Britain paid an estimated £16 million for them.

But the deals were on the condition that they could pass reliability tests by scientists at Oxford University.

Researchers at the prestigious university did not approve any of them, meaning it could now be months before they are used in the UK, if at all.

The tests were said to give ‘false positive’ results too often, meaning they incorrectly tells people they are immune.

This might give people false confidence that they can’t catch the bug and put them at risk of infection.

After being stung by the faulty Chinese antibody tests, the UK Government is said to now be looking for ‘home grown’ devices made by British firms.

But UK-based manufacturers are struggling to access blood samples of infected patients to trial their devices on. Essex-based Biosure said there was ‘a national shortage’ of samples.

It is now calling for blood donations from members of the public who were either diagnosed with, or were suspected of having, the virus.

A spokesperson told MailOnline: ‘We have discovered there is no current UK based bio-bank for confirmed positive COVID-19 blood samples.

‘We recognise the Government is under immense pressure with this global crisis, so for swift action we need to call to the nation for urgent support.

‘We are asking people to fill in an on-line questionnaire so we can build a database of people who have been diagnosed with COVID-19 and who would, if needed, be prepared to provide a small sample of their blood.

‘People who fit the criteria will be contacted and sent a collection kit though the post, so that a blood sample could be self-collected at home and posted back for inclusion in our validations.’