Ефектот на самодистанцирање

Шематски приказ на ефектот на самодистанцирање