Ограничено движење на граѓаните

Ограничено движење на граѓаните

 

Извор: Влада на РС Македонија 12.04.2020 година