Теоретски модел на оптовареност со пандемиски случаи, во однос на капацитетот на инфраструктура на здравствената заштита