Category : Предлог закони и предлог измени на закони

Предлог закони и предлог измени на закони Соопштенија и Настани

МЗ: Вер 1.1. Нацрт Закон Предлог Закон за лекарска дејност

admin
ЗАКОН  ЗА ЛЕКАРСКА ДЕЈНОСТ I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршењето на лекарската дејност, правата и должностите
Предлог закони и предлог измени на закони Соопштенија и Настани

Нацрт-закон за здравствената заштита Работен материјал | верзија 3 | април 2019 година

admin
  Република Северна Македонија Министерство за здравство   Republika е Maqedonise se Veriut Ministria e Shendetesise   НАЦРТ-ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА РАБОТЕН МАТЕРИЈАЛ | верзија
Предлог закони и предлог измени на закони

Закон за работните односи (пречистен текст)

admin
Службен весник на РМ, бр. 74 од 8.05.2015 година ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 12 од Законот за изменување
Предлог закони и предлог измени на закони

Закон за здравствената заштита Редакциски прочистен текст

admin
З А К О Н ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА Редакциски пречистен текст  Редакциски пречистениот текст на Законот за здравствена заштита, ги опфаќа: основниот текст на Законот