Риболовен клуб

Спортско рекреативен риболовен клуб "Вардар" - Скопје

07.07.2019
	Спортско рекреативен риболовен клуб “Вардар“  – Скопје

Адреса: Бул. Кочо рацин 75, Скопје 
Тел. 02 3238 445

Поволност:
плаќање на 6 рати без камата; висината на ратата не треба да изнесува помалку од 15% од висината на цената на риболовната годишна дозвола; за државна дозвола која изнесува 7000 денари, првата рата е 2100 денари  

Пребарување