Dear Body

Dear Body

Продавница за облека

Контакт тел. 078 209 476

Поволност плаќање на 3 рати (висината на ратата да не е помала од 1500 денари)

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е да ги имате следните
документи:
1. Потврда ЈЗУ за задршка од плата заверена во јавната здравствена установа каде сте вработени.
2. Две Изјави (една за продавачот/давател на погодноста и една за Синдикатот).
3. Потврда ССКЦ – дека сте член на ССКЦ заверена во синдикатот.