Болни од корона вирусот 2019 (Covid 19) во Македонија

 

Тековната состојба на заболени од болеста предизвикана од корона вирусот 2019 (Covid 19) во Македонија може да ја погледате на следниот

линк