Loading

                      СПИСОК НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НИВНИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ

                             Синдикална организација                                                              Претседател    

1 Универзитетска клиника за радиологија Радован Митрички
2 Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Саше Димовски
3 Универзитетска клиника за клиничка биохемија Горан Јовановски
4 Универзитетска клиника за кардиологија Јорго Костов
5 Универзитетска клиника за нефрологија Перса Крстевска
6 Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија Зоран Савевски
7 Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија Димитар Каркински
8 Универзитетска клиника за ендокринологија Љупчо Блажевски
9 Универзитетска клиника за ревматологија Мери Трајаноска
10 Универзитетска клиника за токсикологија Бојана Богдановиќ
11 Универзитетска клиника за детски болести Ангелче Саздовски
12 Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Оливер Анакиоски
13 Универзитетска клиника за неврологија Гордана Димeска
14 Универзитетска клиника за дерматовенерологија Јасна Велковска
15 Универзитетска клиника за дигестивна хирургија Христијан Силјановски
16 Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија Весна Стаменковска
17 Универзитетска клиника за урологија Лименка Јовановска
18 Универзитетска клиника за трауматологија Александар Цветановски
19 Универзитетска клиника за детска хирургија Розе Соколова
20 Универзитетска клиника за неврохирургија Валентина Младеновска
21 Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија Цветко Георгиевски
22 Универзитетска клиника за анестезија и реанимација Злате Шуплиноски
23 Универзитетска клиника за ортопедија Сузана Андреева
24 Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство Даница Стојкова
25 Универзитетска клиника за оториноларингологија Ангелина Трајковска Јовчевска
26 Универзитетска клиника за очни болести Ристо Спиров
27 Јавна установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ УК завод и ургентен центар Роберт Колов
28 Универзитетска клиника за психијатрија Дарко Димовски
29 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Лидија Дуролојкова
30 Стоматолошки универзитетски клинички центар

Свети Пантелејмон – Скопје

Елеонора Богдановска
31 Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Митко Нолевски
32 Психијатриска болница Скопје – Скопје Драгица Стрезовска
33 Ургентен центар Игор Ефтимов
34 Клиничка аптека Зорица Саздова
35 Универзитетска клиника за хематологија Татјана Сотирова
36 Универзитетска клиника за државна кардиохирургија Слаѓана Добревска
37 Универзитетска клиника за максилофацијална

хирургија

Русе Пецановски
38 Институт за трансфузиона медицина на Република

Македонија – Скопје

Дејан Станковиќ
39 Хацат Мирјана Никова –

Тодорова

40 Здравствен дом Железара – Скопје Галина Накјеска
41 Универзитет Свети Кирил и Методиј

Медицински факултет – Скопје

Слободан Николиќ
42 Здравствен дом Скопје – Итна медицинска помош Ангел Панев
43 Општа болница – Куманово Слаѓана Илиева
44 Завод за нефрологија – Струга Ксенија Мајсторовиќ
45 Општа болница – Струга Рената Кочовска
46 Општа болница – Охрид Никола Симоновски
47 Општа болница – Прилеп Драги Богојески
48 Кардиоваскуларни заболувања КВЗ – Охрид Марија Зимбова
49 Општа болница – Кичево Сенавер Селими
50 Клиничка болница – Тетово Махир Камбери
51 Здравствен дом Гевгелија – Итна медицинска помош Виктор Костов
52 ЈЗУ Иниверзитетска клиника за физикална медицина и рехабилитација – Скопје Анета Бајалска
53 ЈУ специјална завод – Демир Капија Слободан Коцев