Самостоен синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во РМ

Ул. Мајка Тереза бр. 17, 1000 Скопје
Телефон 078 482 601
Email: sskc.sindi@yahoo.com