КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА НА ССКЦ

Работа во смени

Во став 2 од член 12 од Законот за работните односи е утврдено дека со договорот за вработување односно со колективен договор не може да се определат помали права од правата утврдени со закон, а  ако содржат такви одредби се сметаат за ништовни и  се применуваат соодветни одредби од закон. Според став 3 на овој […]

Работа во смени Read More »

Мирување на работен однос

Прашањето во врска со мирувањето на работниот однос е уредено со Законот за работните односи, Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за здравствена заштита. Според член 152 став 1 од Законот за работните односи, на работник кој е упатен на работа во странство во рамките на меѓународно-техничка соработка, просветно-културна и научна соработка, во

Мирување на работен однос Read More »

Прекин на договорот за вработување поради возраст

Според член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на РСМ“ бр. 151 – стр 3 од 06.07.2021 година), кој се однесува на член 104 од Законот за работните односи, Договорот за вработување работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж,

Прекин на договорот за вработување поради возраст Read More »

Прекин на Договорот за вработување поради возраст за работничка

Предмет: Барање за мислење за прекин на Договорот за вработување поради возраст за работник (жена).  Со Ваше Барање се обративте до Комисијата за прописи и правни прашања (во понатамошниот текст: Комисија) на Самостојниот синдикат на вработените во универзитетски клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во Република Македонија (во понатамошниот текст: синдикат) со

Прекин на Договорот за вработување поради возраст за работничка Read More »

Исплата на минимална плата

Предмет: Мислење за исплата на минимална плата Членот 107 од Законот за работните односи гласи „Платата на работникот за работа со полно работно време не може да биде пониска од минималната плата утврдена според закон и колективен договор“. Членот 2 од Законот за минимална плата гласи „Минимална плата е најнискиот месечен износ на основна плата

Исплата на минимална плата Read More »

Scroll to Top