ОДЛУКИ НА ВЛАДА И ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО ВОНРЕДНИ И КРИЗНИ СОСТОЈБИ

Одлука за прогласување кризна состојба и Одлуки за продолжување на кризна состојба на дел од територија на РСМ консолидиран текст Јули 2022

ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА И ОДЛУКИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ДЕЛ ОД ТЕРИТОРИЈА НА РСМ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ ЈУЛИ 2022 

Одлука за прогласување кризна состојба и Одлуки за продолжување на кризна состојба на дел од територија на РСМ консолидиран текст Јули 2022 Read More »

Одлука за прогласување кризна состојба и Одлуки за продолжување на кризна состојба на цела територија на РСМ консолидиран текст Јули 2022

ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА И ОДЛУКИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА НА РСМ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ ЈУЛИ 2022     

Одлука за прогласување кризна состојба и Одлуки за продолжување на кризна состојба на цела територија на РСМ консолидиран текст Јули 2022 Read More »

Одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија 1343 (Сл. весник 88 22.04.2021)

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 април 2021 година, донесе  

Одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија 1343 (Сл. весник 88 22.04.2021) Read More »

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 1948 (Службен весник 28 јуни 2022 Бр. 146 – Стр. 2)

1948. Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/118” и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), Собранието на Република Северна

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 1948 (Службен весник 28 јуни 2022 Бр. 146 – Стр. 2) Read More »

Закон за управување со кризи консолидиран текст 2021

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 2021     

Закон за управување со кризи консолидиран текст 2021 Read More »

Влада на РСМ: Предлог на Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија 06.06.2022

  ВЛАДА НА РСМ:  ПРЕДЛОГ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ДЕЛ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ ВИСОК РИЗИК ОД ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ ОД

Влада на РСМ: Предлог на Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија 06.06.2022 Read More »

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 4371 (Службен весник 10 Декември 2021. бр. 274 – Стр. 3) )

4371. Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), Собранието на Република Северна Македонија,

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 4371 (Службен весник 10 Декември 2021. бр. 274 – Стр. 3) ) Read More »

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 4370 (Службен весник 10 Декември 2021. бр. 274 – Стр. 2)

4370. Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), Собранието на Република Северна Македонија, на

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 4370 (Службен весник 10 Декември 2021. бр. 274 – Стр. 2) Read More »

Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи Сл. весник Бр. 215 16 Септември 2021

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ Член 1 Во Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ брoj 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), во член 28 ставовите 1 и 2, се менуваат и гласат: „Вработените во Центарот кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи Сл. весник Бр. 215 16 Септември 2021 Read More »

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита (Сл. Весник број 77 од 06 Април 2021)

З А К ОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА  Член 1 Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19),

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита (Сл. Весник број 77 од 06 Април 2021) Read More »

Scroll to Top