ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 104 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл. Весник број 151 од 06 јули 2021)

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ  Член 1 Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна […]

Член 104 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл. Весник број 151 од 06 јули 2021) Read More »

Член 204-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита (Сл. Весник број 178 од 04 август 2021)

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА Член 1 Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 180/19, 275/19,

Член 204-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита (Сл. Весник број 178 од 04 август 2021) Read More »

Член 187 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование (Сл. Весник број 178 од 04 август 2021)

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ Член 1 Во Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ број 82/18), во член 187 ставот (1) се менува и гласи: „(1) На лицето избрано во наставно – научно звање или наставно звање му престанува работниот однос согласно со

Член 187 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование (Сл. Весник број 178 од 04 август 2021) Read More »

Scroll to Top