Скопје турс – Скопје

Туристичка и патна агенција

Адреса: ул. Огњан Прица бр. 26 – Скопје      

Тел. 02 3135 077; 02 3137 077; 070 317 548  

лого:

 Поволност: плаќање на 6 рати без камата  

Повеќе информации:

 За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете изјава

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот

 е-mail: skopjetours@t-home.mk

www.skopjetours.com.mk