ЖАЛБИ ДО РАБОТОДАВАЧПОСТАПКИ И ПРИГОВОРИ ДО РАБОТОДАВАЧОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ПРЕКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Жалба на Одлука (Решение) за престанок на договорот за вработување

Loading

ОБРАЗЕЦ ЗА ЖАЛБА НА ОДЛУКА (РЕШЕНИЕ) ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ПОРАДИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО СТАРОСНА ОБПЕНЗИЈА СПРОТИВНО НА ЗАКОН