ЖАЛБИ ДО РАБОТОДАВАЧПОСТАПКИ И ПРИГОВОРИ ДО РАБОТОДАВАЧОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ПРЕКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Жалба на Одлука (Решение) за престанок на договорот за вработување

ОБРАЗЕЦ ЗА ЖАЛБА НА ОДЛУКА (РЕШЕНИЕ) ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ПОРАДИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО СТАРОСНА ОБПЕНЗИЈА СПРОТИВНО НА ЗАКОН