ОДЛУКИ И ОДРЕДБИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО ВОНРЕДНИ И КРИЗНИ СОСТОЈБИОДЛУКИ НА ВЛАДА И ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО ВОНРЕДНИ И КРИЗНИ СОСТОЈБИОДЛУКИ НА ВЛАДА И ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО ВОНРЕДНИ И КРИЗНИ СОСТОЈБИ

Закон за управување со кризи консолидиран текст 2021

Loading

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 2021