STAFF – TRAVEL AGENCY

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА

Балканска бр. 1, Кисела Вода, Скопје

телефон: 02 2774 371; 071 451 633

поволност: плаќање на 3 до 5 рати без камата; висината на ратата не смее да изнесува помалку од 1500 денари.

Потребна документација за да ја користите поволноста за плаќање на рати:

  1. Заверена потврда од Вашата ЈЗУ за задршка од плата
  2. Изјава со која гарантирате редовна исплата на ратите
  3. Членска карта на ССКЦ или заверена потврда од Синдикатот дека сте член (се издава во просториите на Синдикатот)
  4. Лична карта

 

www.staff.mk

Scroll to Top