МИСЛЕЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОПИСИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА НА ССКЦ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Според законот Министерот за здравство и директорите немаат дискреционо право да донесат одлука за престанок на работниот однос на здравствени работници и соработници кои дале согласност за продолжување на договорот за вработување најмногу до 67 години возраст

Според законот директорите на здравствените установи  и министерот за здравство немаат дискреционо право да не им го продолжат договорот за вработување на здравствените работници и соработници кои ги исполниле условите за стекнување на старосна пензија најмногу до 67 години возраст, доколку тие се согласни да им се продолжи работниот однос. Дискреционо право е кога на некој со закон […]

Според законот Министерот за здравство и директорите немаат дискреционо право да донесат одлука за престанок на работниот однос на здравствени работници и соработници кои дале согласност за продолжување на договорот за вработување најмногу до 67 години возраст Read More »

Не се јасни причините поради кои Министерот за здравство и некои директори на јавни здравствени установи не го почитуваат Законот и не го продолжуваат договорот за вработување на некои здравствени работници, односно здравствени соработници кои наполниле 64 години возраст и имаат 15 години пензиски стаж

За Синдикатот на Клинички центар не се јасни причините поради кои Министерот за здравство и некои директори на јавни здравствени установи не го почитуваат Законот и не го продолжуваат договорот за вработување на некои здравствени работници, односно здравствени соработници кои наполниле 64 години возраст и имаат 15 години пензиски стаж се до нивна 67 годишна

Не се јасни причините поради кои Министерот за здравство и некои директори на јавни здравствени установи не го почитуваат Законот и не го продолжуваат договорот за вработување на некои здравствени работници, односно здравствени соработници кои наполниле 64 години возраст и имаат 15 години пензиски стаж Read More »

Здравствените работници и соработници кои добиле решение за престанок на работниот однос да бараат заштита на своите права пред надлежните институции и судот

Директорите на здравствените установи и Министерот за здравство немаат законски  основ за донесување одлука за прекин на работен однос на здравствен работник, односно здравствен соработник кој дал согласност за продолжување на договорот за вработување во законски предвидениот рок, најмногу до 67 години возраст. Законот не им дава право на директорите на здравствените установи и Министерот

Здравствените работници и соработници кои добиле решение за престанок на работниот однос да бараат заштита на своите права пред надлежните институции и судот Read More »

Престанок на работниот однос поради возраст спротивно на законот

На работникот му престанува работниот однос и со прекин на Договорот за вработување поради возраст на работникот. Според член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на РСМ“ бр. 151 од 06.07.2021 година), членот 104 од Законот за работните односи се менува и гласи: „Договорот за вработување работодавачот

Престанок на работниот однос поради возраст спротивно на законот Read More »

Scroll to Top