ПОСТАПКИ И ПРИГОВОРИ ДО РАБОТОДАВАЧОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ПРЕКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Образец за согласност за продолжување на договорот за вработување

Obrazec za davanje soglasnost za prodolzuvanje na dogovorot za vrabotuvanje    

Образец за согласност за продолжување на договорот за вработување Read More »

Жалба на Одлука (Решение) за престанок на договорот за вработување

ОБРАЗЕЦ ЗА ЖАЛБА НА ОДЛУКА (РЕШЕНИЕ) ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ПОРАДИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО СТАРОСНА ОБПЕНЗИЈА СПРОТИВНО НА ЗАКОН        

Жалба на Одлука (Решение) за престанок на договорот за вработување Read More »

Закон за управување со кризи консолидиран текст 2021

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 2021     

Закон за управување со кризи консолидиран текст 2021 Read More »

Редослед на постапки за правна заштита при Одлука (Решение) за престанок на работен однос спротивно на закон

Доколку согласноста на здравствениот работник, односно соработник не биде прифатена, односно работникот не го оствари правото на продолжување на работниот однос, согласно законот треба да се обрати по подолу наведениот редослед до надлежните  институции кои се одговорни за заштита на правата на работникот од работен однос и тоа: 1. Преку ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА  до ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА

Редослед на постапки за правна заштита при Одлука (Решение) за престанок на работен однос спротивно на закон Read More »

Влада на РСМ: Предлог на Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија 06.06.2022

  ВЛАДА НА РСМ:  ПРЕДЛОГ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ДЕЛ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ ВИСОК РИЗИК ОД ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ ОД

Влада на РСМ: Предлог на Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија 06.06.2022 Read More »

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 4371 (Службен весник 10 Декември 2021. бр. 274 – Стр. 3) )

4371. Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), Собранието на Република Северна Македонија,

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 4371 (Службен весник 10 Декември 2021. бр. 274 – Стр. 3) ) Read More »

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 4370 (Службен весник 10 Декември 2021. бр. 274 – Стр. 2)

4370. Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 215/21), Собранието на Република Северна Македонија, на

Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба 4370 (Службен весник 10 Декември 2021. бр. 274 – Стр. 2) Read More »

Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи Сл. весник Бр. 215 16 Септември 2021

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ Член 1 Во Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ брoj 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), во член 28 ставовите 1 и 2, се менуваат и гласат: „Вработените во Центарот кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи Сл. весник Бр. 215 16 Септември 2021 Read More »

Одлука на Влада на РСМ за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија (Службен весник 1 Април 2021 Бр. 72 – Стр. 1)

1082. Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 104/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2021 година, донесе ОДЛУКА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ДЕЛ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ

Одлука на Влада на РСМ за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија (Службен весник 1 Април 2021 Бр. 72 – Стр. 1) Read More »

Одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија 4081 (Службен весник 17 Декември 2020 Бр. 299 – Стр. 2)

4081. Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а во врска со членот 31 став (5) од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2020 година, донесе

Одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија 4081 (Службен весник 17 Декември 2020 Бр. 299 – Стр. 2) Read More »

Scroll to Top